Close

AAS Auto Service Co., Ltd.

Porsche | Bentley | Autoglym | Ulgo | Fenix

Search
Close this search box.

ร่วมเดินทางไปกับปอร์เช่ ไทคานน์ (Porsche Taycan) เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาท้องถิ่นทั่วทุกมุมโลก

สตุ๊ทการ์ท.  เริ่มต้นแล้ววันนี้ กับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ของปอร์เช่  ‘Join the Porsche Ride’  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการศึกษาในท้องถิ่น และสนับสนุนการริเริ่มในโครงการสาธารณะกุศลเฉพาะกิจในแต่ละจุดหมายของการเดินทาง ซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างงานที่มีคุณค่า รวมทั้งนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในชุมชน โดยจุดหมายปลายทางแรกคือเมืองเมืองไลพ์ซิก (Leipzig)  ซึ่งจะมุ่งเน้นกิจกรรม ‘Porsche Safari’ ในรูปแบบการจัดโปรแกรมการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของปอร์เช่ โดยกิจกรรมจะเริ่มต้นออกเดินทางที่จุดสตาร์ทแรกจากเมืองสตุ๊ทการ์ท (Stuttgart) ไปยังเมืองไลพ์ซิก (Leipzig) และตลอดระยะเวลาหลังจากนี้จะถือเป็นการเริ่มต้นโครงการ ด้วยการใช้รถสปอร์ตพลังงานไฟฟ้าปอร์เช่ ไทคานน์ (Porsche Taycan) เดินทางไปสู่เส้นทางอันหลากหลาย ในจุดหมายปลายทางถึง 5 ทวีป 

Picture of AAS-Porsche PR

AAS-Porsche PR

Sent Successfully!

Thank you.

We will contact you shortly!