AAS Auto Service Co., Ltd.

Porsche | Bentley | Autoglym | Ulgo | Fenix

Search
Close this search box.

BENTLEY BATUR เสร็จสิ้นกระบวนการพัฒนา เดินหน้าผลิตตามคำสั่งลูกค้าภายในปี 2567

(ครูว์ 20 มิถุนายน 2566) Bentley Batur รังสรรค์ขึ้นโดยเบนท์ลีย์ มูลินเนอร์ได้เสร็จสิ้นกระบวนการพัฒนาเพื่อมาตรฐานสูงสุดด้านสมรรถนะและความทนทานแล้ว หลังจากนี้จะเป็นการเริ่มต้นการรังสรรค์รถยนต์ในแบบเฉพาะตัวตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งแต่ละคันจะถูกรังสรรค์ขึ้นด้วยช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญเป็นระยะเวลากว่า

Read More »

© AAS Auto Service Co., Ltd.