Close

March 25, 2020

เอเอเอสฯ ขานรับมาตรการรัฐและเพื่อร่วมป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 จึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่า

“ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการชั่วคราว”
– Porsche Centre Bangkok (ดอนเมือง) เปลี่ยนแปลงเวลาเปิดทำการเป็น 8:00 – 18:00 น. (ชั่วคราว)
– Porsche Centre Pattanakarn (พัฒนาการ) เปลี่ยนแปลงเวลาการเปิดทำการเป็น 8.00 – 18.00น (ชั่วคราว)

“ขอแจ้งปิดทำการชั่วคราว”
– Porsche City Showroom Siam Paragon (สยามพารากอน) ปิดทำการชั่วคราว
– Porsche Studio Bangkok ICONSIAM (ไอคอนสยาม) ปิดทำการชั่วคราว

หากเหตุการณ์กลับสู่สภาวะปกติ ทางบริษัทฯ จะแจ้งเวลาการเปิดทำการตามปกติอีกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *