Close

July 12, 2018

โครงการ AAS Group : Our family Our happiness 7th (เปิดประสบการณ์ ณ สวนสยาม)

ประมวลภาพกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 ภายใต้โครงการ AAS Group : Our family Our happiness 7th
ที่จัดขึ้นในวันที่ 7 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โชว์รูมและศูนย์บริการ ปอร์เช่ ดอนเมือง และทัศนศึกษาต่อที่สวนสยาม ทะเลกรุงเทพฯ

กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาปีนี้ ได้รับเกียรติจากท่านประธาน คุณอนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหารที่มาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ โดยท่านประธานได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 23 ทุนด้วยตนเองทุกท่าน

ทั้งท่านประธานยังแสดงความชื่นชมในผลการเรียนที่ดีของเด็กผู้ร่วมรับทุน รวมถึงผลการทำงานที่ดีของพนักงาน AAS Group ที่เป็นผู้ปกครองและผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการจากคณะผู้บริหาร

หลังเสร็จพิธีการมอบเกียรติบัตร ท่านประธานยังได้ชี้ให้เห็นถึง ความสำคัญของการศึกษาที่เป็นรากฐานของชีวิต ที่ทำให้ทุกๆคนเติบโตขึ้นและสร้างสังคมที่ดีได้ในภายภาคหน้า พร้อมทั้งแนะแนวทาง ในการปลูกฝังเด็กๆในรู้จักดำเนินชีวิตอย่างมีวิธีคิด สามารถคิดและแก้ไขปัญหาได้ ผ่านการวางแผน และยอมรับว่าเด็กเป็นบุคคลหนึ่งในครอบครัวที่จำเป็นต้องรับฟังและยอมรับในความคิดเห็น

นั่นก็เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบและเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีทักษะการคิดควบคู่อยู่เสมอ พร้อมกันนี้ท่านประธานยังได้ฝากให้พนักงานและทีมงานหาแนวทางหรือวิธีการทำงานที่จะช่วยให้เกิดการริเริ่ม ให้เกิดทุกคนเกิดทักษะการคิด สร้างสรรค์วิธีการทำงาน รวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้ ครอบครัวหทัยเปี่ยมสุข นำโดยคุณพ่อฐานันดร หทัยเปี่ยมสุข จากแผนก Customer Service PCB และเด็กหญิงฐานิดา หทัยเปี่ยมสุข นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ได้เป็นตัวแทนผู้เข้าร่วมโครงการ AAS Group Our Family Our Happiness 7th

ในการกล่าวขอบคุณและแสดงความรู้สึกที่มีต่อโครงการในปีนี้ ก่อนถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านพร้อมท่านประธานและคณะผู้บริหาร เอเอเอส

หลังเสร็จสิ้นพิธีมอบทุนการศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านได้เดินทางไปเปิดประสบการณ์การการเรียนรู้ที่ สวนสยาม เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันภายใต้ AAS Group อย่างอบอุ่น ควบคู่กับการศึกษาและพัฒนาความรู้ของเด็กๆและผู้ปกครองภายในเวลาเดียวกัน