Close

August 10, 2018

โครงการ AAS GROUP : Management Outing 2018 THE BOSS : Professional Working สุดยอดผู้นำทำงานระดับโปร

ประมวลภาพกิจกรรม Management Workshop ประจำปี 2561
ภายใต้โครงการ Management Outing 2018 : The Boss Professional Working สุดยอดผู้นำ ทำงานระดับโปร
ที่จัดขึ้นในวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2561 ณ Eco Moment Beach Resort หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี ที่ผ่านมา

โครงการ Management Outing 2018 ในปีนี้ เริ่มต้นด้วยกิจกรรม Iron Man&Iron Chef Activity ที่มีการแบ่งกลุ่มตั้งแต่เริ่มต้นและได้รับการแจกโจทย์ให้แต่ละกลุ่มทำอาหารกลุ่มละ 2 อย่าง โดยที่ทุกท่านไม่ทราบมาก่อน

ซึ่งมีกติกาให้แต่ละกลุ่มจะต้องคิดวิธีทำเมนูอาหารตามที่ได้รับโจทย์ออกมาให้ถูกต้อง สะอาด เพียงพอ ภายในวงเงินและระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้นทุกอย่างจึงจำเป็นต้องผ่านทักษะและกระบวนการการวางแผนทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การวางแผน การบริหารจัดการเงิน เวลา และทรัพยากรที่มี ที่จำเป็นต้องใช้ให้คุ้มค่าที่สุด

กิจกรรมครั้งนี้นำโดย คุณวุฒิกร อินทรภูวศักดิ์ และ คุณวุฒิศักดิ์ อินทรภูวิศักดิ์ ประธานและรองประธานบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท เอเอเอส ร่วมทำ กิจกรรม Iron Man & Iron Chef


ซึ่งทุกท่านได้ร่วมมือร่วมแรงกันหาข้อมูลตามโจทย์ที่ได้รับ วางแผนในการค้นหาวัตถุดิบ วางแผนในการจัดการว่าใครจะเป็นผู้ทำอาหาร เตรียมอาหาร ทำให้อาหารออกมาตามรูปแบบและถูกต้องกติกามากที่สุด

กิจกรรมในครั้งนี้นั่นก็เพื่อดึงศักยภาพความเป็นผู้นำ ในขณะที่ท่านอื่นๆที่เป็นผู้นำก็ได้เรียนรู้ในการเป็นผู้ตามเช่นเดียวกัน ก่อให้เกิดวางแผน การรับฟังซึ่งกันและกัน ได้เห็นความช่วยเหลือ ดูแลซึ่งกันและกันตลอดการดำเนินกิจกรรม

ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สอดแทรกความรู้และทักษะอื่นๆที่นอกเหนือจากการทำงาน เช่นการทำอาหาร ที่เป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับบางท่าน ได้เห็นวิธีการสร้างสรรค์อาหารในรูปแบบต่างๆ จากประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละกลุ่ม ผลลัพธ์ที่ได้ก็ทำให้ทุกท่านทำเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำเร็จจากการร่วมมือร่วมใจกันในครั้งนี้

หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม Iron Man & Iron Chef และได้กลุ่มผู้ชนะที่ทำถูกต้องตามเกณฑ์และกติกาเรียบร้อยแล้ว ผู้บริหารทุกท่านก็เข้าร่วมห้องประชุมด้วยบรรยากาศผ่อนคลาย ภายใต้ session The Boss ที่มีคุณน้ำฝน สุทธิรักษ์ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล เป็นผู้นำ session

และมีผู้บริหารทุกท่านร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นร่วมกันว่า The Boss ที่ดีควรมีลักษณะที่พึงประสงค์อย่างไร ความเป็น The Boss & The Leader ที่มีข้อดีและข้อเสียในแต่ละแบบเป็นอย่างไร ขีดความสามารถความเป็นผู้นำของ AAS Group ได้แก่อะไรบ้าง

และท้ายที่สุด ผู้นำของ AAS Group แต่ละท่านมีวิสัยทัศน์และต้องการจะนำทุกคนไปในทิศทางไหน จากความคิดเห็นและประสบการณ์ของแต่ละท่าน

เราเชื่อว่าทุกท่านมีความรู้ความสามารถอย่างเต็มเปี่ยมและพร้อมที่จะนำความรู้และความสามารถเหล่านั้น มาร่วมกันพัฒนาให้ AAS Group เป็นองค์กรที่มีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุข พร้อมที่จะพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคง

# ทุกท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารรวมถึงภาพกิจกรรมต่างๆ ของ AAS Group
เพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : https://www.facebook.com/AAS-Group-Career  🙂