Close

January 18, 2019

โครงการ การบริหารคนและบริหารงาน ระดับผู้นำยุคใหม่ 4.0

ประมวลภาพโครงการ การบริหารคนและการบริหารงาน ระดับผู้นำยุคใหม่ 4.0
ที่จัดขึ้นในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ HR Training room center ที่ผ่านมา

บริษัท เอเอเอส ออโต้เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับสถาบันปัญญาภิวัฒน์และสถาบันไอแพทเทรนเนอร์ จำกัด (iPattrainer) จัดกิจกรรม การให้ความรู้และพัฒนาทักษะ การบริหารคนและการบริหารงานสำหรับผู้นำยุคใหม่ โดยมี อาจารย์พัชราภรณ์ ตู้วชิรกุล ผู้ถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ทำงานและการสอนกว่า 20 ปี เป็นวิทยากร นำกิจกรรมการพัฒนาทักษะและแบ่งปันความรู้ร่วมกันในครั้งนี้

เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการแบ่งกลุ่มและทำกิจกรรม Who are you? ที่ให้เพื่อนต่างกลุ่มวาดอวัยวะบนหน้าของตนเอง พร้อมสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่สร้างบรรยากาศความเป็นกันเองและทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการพูดคุย รู้จักกันมากขึ้น

หลังจากนั้นเป็นการทำกิจกรรมกลุ่มในหัวข้อ หัวหน้าในฝัน ลูกน้องในอุดมคติ ที่เป็นการร่วมกันแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์ พร้อมนำเสนอ ในหัวข้อดังกล่าว ที่เป็นการมองหาข้อดีข้อเสียและสำรวจตนเองในคราวเดียวกัน เพื่อพัฒนาสู่จุดที่ตั้งเป้าหมายไว้ ต่อมาก็เข้าสู่หัวข้อความสำคัญของการสอนงาน (Coaching)

 

ที่เริ่มแรกจะให้ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละท่านดูคลิปวิดีโอการพับกระดาษเพียงครั้งเดียวและทำตาม และครั้งที่สอง แต่ละกลุ่มมีการส่งตัวแทนเข้ามาเพียงคนเดียวเพื่อศึกษาวิธีการและนำไปสอนให้กับเพื่อนร่วมกลุ่ม

 

ผลการทำกิจกรรมปรากฏว่า จากเดิม งานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จเพียง 5-10% แต่เมื่อมีการสอนงานจากตัวแทนกลุ่ม งานที่ได้รับมอบหมายในกิจกรรมนี้สำเร็จ 100% นั่นแสดงถึง การสอนงานหรือถ่ายทอดความรู้เป็นสิ่งสำคัญและสามารถทำให้งานบรรลุเป้าหมายได้ นอกจากนั้นแล้วแต่ละบุคคลก็มีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งหากผู้นำสามารถทำความเข้าใจและวิเคราะห์ทีมของตนได้ ผลสำเร็จของทีมและงานก็จะมากยิ่งขึ้น

 

นอกจากนั้นแล้วผู้เข้าร่วมอบรมยังได้เรียนรู้การบริหารงานและการวางแผนอย่างเป็นระบบผ่านกิจกรรม ส่งไวผ่านไว โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวางแผนกันภายในกลุ่มในการส่งลูกเทนนิสผ่านมือทุกคน โดยต้องไม่ส่งบอลผ่านคนที่อยู่ด้านข้างและจับเวลาว่ากลุ่มใดทำเวลาไวที่สุด จากกิจกรรมนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ถึง การจัดลำดับความสำคัญของงาน การบริหารเวลา ผ่านการวางแผนการทำงาน เพื่อผลของงานที่มีประสิทธิภาพที่สุด

 

ในช่วงท้ายกิจกรรมคุณน้ำฝน สุทธิรักษ์ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล ได้กล่าวสรุปกิจกรรม ทำแบบสอบถาม มอบของที่ระลึกแก่อาจารย์ และถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมปิดกิจกรรม

 

ทุกท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารรวมถึงภาพกิจกรรมต่างๆ ของ AAS Group
เพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : https://www.facebook.com/AAS-Group-Career 🙂