Close

November 26, 2018

สรุปผลโครงการ Smart Leader Development Program 2018

ประมวลภาพกิจกรรม Smart Leader Development Program 2018 หรือ โปรแกรมการพัฒนาผู้นำอย่างชาญฉลาด
ที่จัดขึ้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้นที่ 2 ศูนย์บริการพรีเมี่ยมดีเทลลิ่งคาร์ ดอนเมือง ที่ผ่านมา

กิจกรรมการเข้าร่วมโปรแกรมในครั้งนี้ มีพนักงานจากหลากหลายแผนกเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งทุกท่านได้เรียนรู้ภาพรวมของธุรกิจ AAS Group ที่ไม่ว่าจะเป็น Porsche Bentley Body&Paint Autoglym และ AAS MotorSport ซึ่งในแต่ละส่วนงานภายใต้ AAS Group นั้น ต่างก็มีพัฒนาการและการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงพื้นที่การให้บริการที่มีความทันสมัย สวยงาม การขยายยอดการส่งมอบ การบริการ และศูนย์บริการที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าอย่างทั่วถึง พร้อมรำลึกถึงความเป็นมาในการก่อตั้งบริษัท เอเอเอส ออโต้เซอร์วิส จำกัดจนถึงปัจจุบัน

ต่อด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงขีดความสามารถที่พนักงานทุกคนภายใต้ครอบครัว AAS พึงมี โดยมี คุณน้ำฝน สุทธิรักษ์ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมในครั้งนี้ โดยทุกคนได้ทำกิจกรรมระดมความคิดในการใช้วัตถุดิบที่ได้รับ นำไปสร้างหอคอยให้สูงและมั่นคงที่สุด เพื่อหาผู้ชนะ จากการร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้ ทุกคนได้เรียนรู้ถึงการทำงานเป็นทีม การแสดงความคิดเห็น การยอมรับและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ความอดทนในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ฯลฯ พร้อมยังได้แสดงความคิดเห็นในการเป็นส่วนหนึ่งให้องค์กรก้าวไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน ตามหลัก Core Competency ของ AAS Group ที่ทุกคนพึงมีการทำงานทั้ง 4 ข้อ ไม่ว่าจะเป็น มีใจบริการ (Service Mind) เรียนรู้และพัฒนาอยู่เสมอ (Continuous Learning & Improvement) มุ่งเน้นคุณภาพ (Concern for Quality) และทำงานเป็นทีม (Teamwork) ซึ่งแต่ละท่านก็ได้แสดงความคิดเห็นและเข้าใจหลัก Core Competency ได้อย่างดีเยี่ยม

หลังจากกิจกรรมหอคอยมั่นคง ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยมของการเป็นผู้นำภายในกลุ่มและค่านิยมความเป็นผู้นำที่ AAS Group คาดหวัง โดยผู้เข้าร่วมโปรแกรมทุกท่านสามารถสรุปหลักสำคัญของการเป็นผู้นำได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ มีความเป็นผู้นำ มีความสามารถในการสอนและพัฒนาทีมงาน มีการบริหารจัดการที่ดี และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผ่านการแบ่งปันประสบการณ์การทำงานและสิ่งที่ทุกท่านได้พบเห็นในชีวิตประจำวัน

เริ่มต้นกิจกรรมช่วงบ่ายด้วยการแบ่งกลุ่มและให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมทุกท่านได้พูดคุยกับผู้จัดการและผู้บริหารโดยตรงถึงในหัวข้อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ความท้าทายในการบริหารทีมและบริหารคน เทคนิคในการพาทีมไปสู่เป้าหมาย ความสำเร็จ และเทคนิคการพัฒนาคนในทีม ซึ่งหลังจากผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้บริหารแล้ว ก็ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายหลัง เพื่อสรุป ทำความเข้าใจในการพาทีมไปสู่เป้าหมายและนำไปปรับใช้ในการทำงานจริงของผู้เข้าร่วมโปรแกรมแต่ละท่าน

# ทุกท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารรวมถึงภาพกิจกรรมต่างๆ ของ AAS Group
เพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : https://www.facebook.com/AAS-Group-Career , http://www.aasautoservice.com/ 🙂