Close

AAS Auto Service Co., Ltd.

Porsche | Bentley | Autoglym | Ulgo | Fenix

Search
Close this search box.

AAS Auto Service Co., Ltd.
36/9, 16-18 Vibhawadi-Rangsit Rd,
Sanam Bin, Donmuang, Bangkok
Thailand 10210

Tel : 0-2522-6655 # 700
www.aasautoservice.com
Email : ransita@aasautoservice.com

พนักงานล้างรถ

รายละเอียดงาน

1.รับงาน และตรวจรับงานเบื้องต้นจากผู้บังคับบัญชา

2.ทำความสะอาดรถที่ได้รับจ่ายงานตามขั้นตอนและมาตรฐานคุณภาพ ให้แล้วเสร็จระยะเวลาที่กำหนด

3.ตรวจสอบความเรียบร้อยเบื้องต้นให้เป็นไปตามมาตรฐาน ก่อนส่งมอบงานให้เจ้าหน้าที่ QC

4. แก้ไขงานที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ในกรณีที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบงานให้ลูกค้า

5. ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ และสถานที่ปฏิบัติงานให้สะอาดเรียบร้อยและพร้อมใช้งานเสมอ

คุณสมบัติ

1.เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป

2.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

4.อดทน ขยัน ตรงต่อเวลา

Sent Successfully!

Thank you.

We will contact you shortly!