Close

May 14, 2020

VDO ปอร์เช่ เอเอเอสฯ จัดมาตรการรักษาความสะอาดและสุขอนามัย รับมือและป้องกัน COVID-19 เพื่อความมั่นใจแก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการ

เพราะความปลอดภัยของลูกค้าคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุด ด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่เราใส่ใจทุกจุดการบริการให้มีความสะอาดและปลอดภัยแก่สุขภาพของท่าน AAS Looking after YOU and your CAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *