Close

May 23, 2019

โครงการบริจาคถุงผ้าเพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช

บริษัท เอเอเอส ออโต้เซอร์วิส จำกัด ร่วมบริจาคถุงผ้าเพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วย รพ.ศิริราช ใส่ยากลับบ้าน

        สืบเนื่องจาก โรงพยาบาลศิริราช ได้จัดโครงการรับบริจาคถุงผ้าเพื่อใส่ยาให้กับผู้ป่วย ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนแนวนโยบายในการลดการใช้ถุงพลาสติกภายในโรงพยาบาลและต้องการลดภาระ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา บริษัท เอเอเอส ออโต้เซอร์วิส จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญและขอเป็นส่วนนึงในการสนับสนุนโครงการฯ ดังกล่าวของโรงพยาบาล บริษัทฯจึงได้จัดทำกระเป๋าผ้า AAS Auto Service – A Good Life เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาล จำนวน 1,000 ใบ และมีส่วนที่ได้รับบริจาคจากพนักงานอีกจำนวน 20 ใบ

โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณวินธร บุนนาค กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอเอส ออโต้เซอร์วิส จำกัด, คุณน้ำฝน สุทธิรักษ์ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและตัวแทนพนักงานจำนวนเป็นตัวแทนส่งมอบถุงผ้าให้กับทางโรงพยาบาลศิริราช โดยมี คุณศรีสุดา นภาพงษ์จันทรา หัวหน้างานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราชเป็นตัวแทนรับมอบถุงผ้า จำนวนทั้งหมด 1,020 ใบ เพื่อกระจายต่อไปยังห้องจ่ายยาต่างๆภายในโรงพยาบาล และในโอกาสนี้แผนกทรัพยากรบุคคล ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่เห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนโครงการฯนี้จนสำเร็จลุล่วง เพื่อให้ บริษัท เอเอเอส ออโต้เซอร์วิส จำกัด เป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดี (A Good Life) ให้กับสังคมผ่านการลดใช้ถุงพลาสติก และลดภาระของผู้ป่วยตามสมควรในการเข้ารับการรักษาและรับยากลับบ้าน