Close

Monthly Archives: January 2019

โครงการ การบริหารคนและบริหารงาน ระดับผู้นำยุคใหม่ 4.0

ประมวลภาพโครงการ การบริหารคนและการบริหารงาน ระดับผู้นำยุคใหม่ 4.0ที่จัดขึ้นในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ HR Training room center ที่ผ่านมา บริษัท เอเอเอส ออโต้เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับสถาบันปัญญาภิวัฒน์และสถาบันไอแพทเทรนเนอร์ จำกัด (iPattrainer) จัดกิจกรรม การให้ความรู้และพัฒนาทักษะ การบริหารคนและการบริหารงานสำหรับผู้นำยุคใหม่ โดยมี อาจารย์พัชราภรณ์ ตู้วชิรกุล ผู้ถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ทำงานและการสอนกว่า 20 ปี เป็นวิทยากร นำกิจกรรมการพัฒนาทักษะและแบ่งปันความรู้ร่วมกันในครั้งนี้ เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการแบ่งกลุ่มและทำกิจกรรม Who are you? ที่ให้เพื่อนต่างกลุ่มวาดอวัยวะบนหน้าของตนเอง พร้อมสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่สร้างบรรยากาศความเป็นกันเองและทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการพูดคุย รู้จักกันมากขึ้น หลังจากนั้นเป็นการทำกิจกรรมกลุ่มในหัวข้อ หัวหน้าในฝัน ลูกน้องในอุดมคติ ที่เป็นการร่วมกันแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์ พร้อมนำเสนอ ในหัวข้อดังกล่าว ที่เป็นการมองหาข้อดีข้อเสียและสำรวจตนเองในคราวเดียวกัน เพื่อพัฒนาสู่จุดที่ตั้งเป้าหมายไว้ ต่อมาก็เข้าสู่หัวข้อความสำคัญของการสอนงาน (Coaching)   ที่เริ่มแรกจะให้ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละท่านดูคลิปวิดีโอการพับกระดาษเพียงครั้งเดียวและทำตาม และครั้งที่สอง แต่ละกลุ่มมีการส่งตัวแทนเข้ามาเพียงคนเดียวเพื่อศึกษาวิธีการและนำไปสอนให้กับเพื่อนร่วมกลุ่ม   […]

Read More